Rodzinne ogrody działkowe – hit czy kit?

Rodzinne ogrody działkowe – hit czy kit?

Prawa i obowiązki działkowców są określane przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Określają one powinności, zakazy oraz skutki ich nieprzestrzegania. Wiele osób decyduje się właśnie na takie rodzinne ogrody ze względu na znajdujące się na nich domki drewniane czy bujną zieleń. Jednak nie zdają sobie oni sprawy, z czym wiążą się takie inwestycje. Czy warto

Prawa i obowiązki działkowców są określane przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Określają one powinności, zakazy oraz skutki ich nieprzestrzegania. Wiele osób decyduje się właśnie na takie rodzinne ogrody ze względu na znajdujące się na nich domki drewniane czy bujną zieleń. Jednak nie zdają sobie oni sprawy, z czym wiążą się takie inwestycje. Czy warto mieś swój własny rodzinny ogródek działkowy?

Jak wygląda zakup ogródka działkowego?

Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy działkowej. Jest ona podpisywana między pełnoletnią osobą fizyczną a stowarzyszeniem. Umowę można podpisać także z małżonkiem działkowca, w przypadku zapotrzebowania na ustanowienie prawa do działki wspólnie ze współmałżonkiem. Umowa nie będzie mogła zostać podpisana w celu nadania prawa do więcej niż jednej działki. Podczas ustanawiania prawa do działki uwzględniane są m.in. miejsce zamieszkania osoby, która się o nią ubiega.

Czy działkowiec ma możliwość przeniesienia prawa do działki?

Działkowiec może przenieść na podstawie umowy obowiązki i przywileje wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z notarialnym poświadczeniem. Efektywność przeniesienia praw do działki będzie zależeć od zaakceptowania przez stowarzyszenie ogrodowe. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki będzie mogła nastąpić jedynie z ważnych powodów.

Jak wyglądają opłaty związane z rodzinnymi ogrodami użytkowymi?

Stowarzyszenie ogrodowe może oddać działkę w bezpłatne użytkowanie instytucją, które prowadzą działalność oświatową, społeczną, wychowawczą, kulturalną, dobroczynną, opieki społecznej lub rehabilitacyjną. W związku z umową dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać osobie fizycznej działkę na czas nieoznaczony do użytkowania i pobierania z niej profitów, a osoba fizyczna zobowiąże się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, uiszczaniem opłat ogrodowych oraz przestrzeganiem regulaminu.

Umowa może określać sposób ustalenia wysokości czynszu, termin jego płatności oraz jego wysokość, jedynie w przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe ma obowiązek uiszczania na rzecz właściciela gruntu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zajmowanej przez rodzinne ogródki działkowe.

Działkowcy mają obowiązek uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych w częściach przypadających na konkretną działkę, przez uiszczenie opłat ogrodowych.

Zasady pokrywania kosztów są określone przez statut. Na koszty funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych złożą się m.in. opłaty za dostawę gazu, wody, energii cieplnej i elektrycznej, w części dotyczącej terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej, podatki, ubezpieczenia, jak i inne opłaty publicznoprawne. Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe ma obowiązek przedstawić działkowcom informację finansową, która dotyczy prowadzenie ROD za poprzedni rok.

Działkowcy mają prawo zakwestionować podwyżkę opłat ogrodowych, składając odpowiedni pozew do sądu, który żąda ustalenia, czy podwyżka jest zasadna, czy też niesłuszna.

Domki drewniane, altany – co z obiektami na działce nabytymi przez działkowca?

Domki drewniane, altany, nasadzenia i urządzenia znajdujące się na działce, wykonane bądź nabyte ze środków finansowych działkowca są jego własnością. W przypadku wygaśnięcia prawa do działki działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce urządzenia, nasadzenia oraz obiekty (tj. domki drewniane czy altany) stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za obiekty, nasadzenia i urządzenia wykonane niezgodnie z prawem.

Na terenie ogródka działkowego może znajdować się obiekt zabudowany, którego powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35m2 oraz wysokość 5 m (przy dachach stromych) lub 4 m (przy dachach płaskich). Co więcej, powierzchnię tarasu, ganku lub werandy, nie wlicza się do powierzchni zabudowy – o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12m2. Są to wymogi, któe zawierają zarówno altany, jak i domki drewniane.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel